The August 2016 formal peace talks in Oslo will become the path to just peace

Press Statement
Roy Erecre
NDFP Consultant for the Visayas
[Bisaya»]

I, and the revolutionary forces around me, agree and support the content of the GRP-NDFP Joint Statement signed in Oslo last August 2016.
The GRP-NDFP Joint Statement signed by both panels last August 26, 2016 expresses the desire to provide a resolution to the root cause of the civil war that has lasted for almost five decades. This is a positive devel- opment in order to tread the path to just and lasting peace that responds to the nationalist and democratic interest of the Filipino people. The said formal peace talks is expected to result to a Philippines that has national unity, peace and development.

The accelerated formal peace talks is set to end within six months to a year at the minimum. The unilateral ceasefire of the GRP started last Au- gust 21 and the NDFP’s last August 28 and the completion of the release of JASIG-protected personnel from prison are all part of the efforts to has- ten the formal peace talks.

From the disposition of the unilateral ceasefire between the GRP-NDFP, it is strived to advance to a bilateral interim ceasefire in the next 60 days. They will further clarify the parameters, boundaries and mode of ceasefire. And define the supposed role of the third party to the bilateral ceasefire and also of the people under the two political entities in the Philippines.

The bilateral interim ceasefire agreement facilitates the conduct of the consultations, activities, fora and other necessary efforts of the involved persons to enhance the agenda of the formal peace talks between the GRP-NDFP on Socio-Economic Reforms, Political and Constitutional Re- forms, and End of Hostilities and Disposition of Forces.

However the path to peace is not easy. There are forces that are anti- peace and anti-genuine change. There is an extreme need to arouse, or- ganise and mobilize the people for them to support the formal peace talks between the GRP and the NDFP against obstructionist of just and lasting peace.


ANG PORMAL NGA SINULTIAY SA KALINAW SA OSLO AGOSTO 2016 MAHIMONG DALAN SA MAKATARUNGANG KALINAW

By Roy Erecre
NDFP Consultant for the Visayas

Ako ug ang mga rebolusyonaryong pwersa sa akong palibot nag-uyon ug nagsuporta sa kaundan sa GRP-NDFP Joint Statement Oslo August 2016.
Ang GRP-NDFP Joint Statement Oslo August 26 2016 nagpadayag sa tinguha nga ma- hatagan og kasulbaran ang gamut-hinungdan sa gubat sibil nga nilanat og halos lima ka dekada. Positibo kini nga kalambuan aron subayon ang dalan sa makatarunganon ug malungtarong kalinaw nga nagtubag sa nasudnon ug demokratikong interes sa katawhang Pilipino. Ang maong pormal nga sinultiay sa kalinaw gilauman nga moresulta usa ka Pilipinas nga adunay nasudnong panaghiusa, kalinaw ug kalambuan.

Ang accelerated nga pormal nga sinultiay sa kalinaw gitakda nga matapos labing minus unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig. Ang unilateral ceasefire sa GRP sugod niadtong Agosto 21 ug sa NDFP sugod Agosto 28 ug ang pagkompleto sa pagpagawas sa bi- langguan sa mga JASIG protected personnel kabahin sa pagpapaspas sa pormal nga sinultiay sa kalinaw.

Gikan sa disposition sa unilateral ceasefire tali sa GRP-NDFP gitinguha nga mopaingon sa bilateral interim ceasefire sulod sa mosunod nga 60 ka adlaw. Dugang nilang ipaklaro ang mga parametro, utlanan ug moda sa ceasefire. Ug ang mahimong papel sa third party sa bilateral ceasefire ug ingon man ang mga katawhan nga napailawom sa duha ka political nga entidad sa Pilipinas.

Ang bilateral interim ceasefire agreement mopasayon sa pagahimoon nga mga konsul- tasyon, mga aktibidad, mga purom ug ubang gikinahanglang paningkamot sa nalambigit nga mga personahe aron mopalabong pa sa agenda sa pormal peace talks tali sa GRP- NDFP alang sa Socio-Economic Reforms, Political and Constitutional Reforms, and End of Hostilities and Disposition of Forces.

Apan ang dalan sa kalinaw dili sayon. Adunay mga pwersa nga kontra kalinaw ug kontra tiunay nga kausaban. Dako ang panginahanglan sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpal- ihok sa katawhan aron ilang suportahan ang pormal nga sinultiay sa kalinaw tali GRP ug NDFP batok sa mga mobabag sa makatarunganon ug malahutayon nga kalinaw.