Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA

October 10, 2017 | Press release | Filipino»

The Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) wishes to inform the public that the revolutionary movement has no connection with the following:

  1. Jonel Sayno Alcanzo, alias “Bro” or “Jo”
  2. Sammy Pacinos of Sitio Nagitin, Barangay Capakuan, Paracale
  3. Saldy Rile, alias “Gigi”
  4. Jose Gutierrez of Sitio Tidi, Barangay Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
  5. Rodel Medinilla, alias “Caloy”, of Barangay Sta. Cruz, Jose Panganiban
  6. Ronnie “Totoy” Archibedo of Barangay Alayao, Capalonga

These personalities are brigands and thieves operating in the municipalities of Jose Panganiban, Paracale and parts of Labo in Camarines Norte, Bicol, where they target small mining operations, businessmen and well-to-do citizens. Some of their cases are the following:

 

  1. Discrediting the policy of the People’s Democratic Government on revolutionary taxes and posing as members of the New People’s Army
  2. Drug trafficking
  3. Armed robbery
  4. Extortion and threats of kidnap and arson for those who do not comply

These criminal activities – which are against the iron discipline and the laws of the revolutionary movement – are, in fact, supported by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). The ACC has received reports that Sammy Pacinos is directly connected with the 9th ID,PA, as evidenced by his frequent visits to the division camp in Pili, Camarines Sur. Jose Guitierrez works directly with Pacinos. Medinilla and Archibedo are active CAFGU elements of the Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

The formation of paramilitary ang impostor groups are part of the AFP-PNP-CAFGU’s design to confuse the public and thus, hinder the unity and cooperation of the people. Military and pollice officials protect and supervise these criminal activities for their personal gain as well.

The People’s Democratic Government, as representative of revolutionary political power, has the right to levy taxes within its territory. These taxes are reasonable and are used for community services. No matter how hard the reactionary state agents try to discredit the revolutionary movement, the NPA, through genuine service as the true soldiers of the people, have already firmly established unity and cooperation with and among the people.

The ACC calls upon the people to be vigilant and critical when dealing with those who introduce themselves as members of the NPA. The NPA conducts its duties, not through violence and intimidation, but based on the level of political power of the masses. This means that progress in dealing with the middle forces is the result of rigorous advances in educating, organizing and mobilizing the people.

The ACC also encourages the public to inform the nearest NPA unit in their area regarding complaints against enemy state agents. Rest assured that complaints will be heard and acted upon, after thorough investigation.

The ACC warns those who are using the name of the New People’s Army for their personal gain and for sowing confusion and fear among the people. Punitive actions for violations will be carried out, as per the Law and Justice of the People’s Democratic Government.

Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte


Mga Tulisan at Kawatan sa ilang bayan ng Camarines Norte, Ahente’t Pinoproteksyunan ng 9th IDPA

Oktubre 10, 2017
Pahayag sa Midya

Ipinaabot ng Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) sa publiko na walang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ang mga sumusunod na mga personalidad:

1. Jonel Sayno Alcanzo, alyas “Bro” o “Jo”
2. Sammy Pacinos ng Sitio Nagitin, Bgy. Capakuan, Paracale
3. Saldy Rile, alyas “Gigi”
4. Jose Gutierrez ng Sitio Tidi, Bgy. Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
5. Rodel Medinilla, alyas “Caloy”, ng Bgy. Sta. Cruz, Jose Panganiban
6. Ronnie “Totoy” Archibedo ng Bgy. Alayao, Capalonga

Ang mga nabanggit ay mga tulisan at kawatang nag-ooperasyon sa mga bayan ng Jose Panganiban, Paracale at ilang bahagi ng Labo sa Camarines Norte. Target ng mga ito ang mga maliitang operasyon ng pagmimina, negosyante at ilang nakakaangat sa buhay na mamamayan ng mga nabanggit na bayan. Ilan sa kanilang mga kaso ay ang sumusunod:

1. Pagsasalaula sa mga patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan hinggil sa rebolusyonaryong pagbubuwis at paggamit ng pangalan ng NPA
2. Pagtutulak ng droga
3. Panghoholdap
4. Pangingikil at pagbabanta sa mga hindi sumunod na sila’y dudukutin o kaya’y susunugan ng ari-arian

Ang mga kriminal na aktibidad na ito – na labag sa disiplinang bakal at batas ng rebolusyonaryong kilusan – ay itinataguyod ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at ng Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). Sa katunayan, si Sammy Pacinos ay makailang ulit nang naiulat sa ACC na may direktang kaugnayan sa 9th IDPA at madalas itong bumibisita sa kampo ng dibisyon sa Pili, Camarines Sur. Samantala, si Jose Gutierez ay lantad na kasapakat ni Pacinos. Si Medinilla at Archibedo naman ay mga aktibong elemento ng CAFGU ng Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

Ang pagbubuo ng mga paramilitar at impostor na armadong grupo ay kalangkap ng disenyo ng AFP-PNP-CAFGU upang lituhin ang publiko’t sagkaan ang pagbibigkis ng mamamayan. Ginagawang gatasan rin ng mga upisyal ng militari’t pulis ang mga kriminal na aktibidad hindi lamang bilang mga protektor nito. Katunayan, sila mismo ang may hawak ng ganitong mga operasyon.

Ang Demokratikong Gubyernong Bayan, bilang kinatawan ng pulang kapangyarihan, ay may karapatang magpataw ng buwis sa saklaw nitong teritoryo. Ang pagbubuwis na ito ay nakapapailalim sa makatuwirang mga patakaran at napupunta sa mga serbisyo para sa komunidad. Gaano man ang pagsusumikap ng mga ahente ng estado na patuloy na siraan ang rebolusyonaryong kilusan, napatatag na ng tunay na hukbo ng mamamayan – ang NPA – ang mahigpit na pakikipagtulungan sa hanay ng masa sa pamamagitan ng matapat na pagsisilbi sa interes nito.

Hinihikayat ng ACC ang mamamayan na maging mapagbantay at mapanuri sa pakikipagharap sa mga nagpapakilalang NPA. Ang paggubyernong itinataguyod ng NPA ay hindi nakabatay sa dahas at pananakot. Ito ay nakabatay sa itinataas ng antas ng kapangyarihang pampulitika ng nag-aaklas na bayan. Ang mga pag-abante sa pakikipag-ugnayan sa mga panggitnang pwersa ay bunga ng masikhay na pag-aabante sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan.

Hinihikayat rin ng ACC ang lahat na ipaabot sa pinakamalapit na yunit ng NPA ang kanilang mga reklamo laban sa ilang mga tusong ahente ng bulok na estado. Makakaasa ang publiko na didinggin at kagyat na aaksyunan, matapos ang masinsing pagsusuri, ang anumang karaingang idudulog sa NPA.

Mahigpit na binabalaan ang sinumang gumagamit sa pangalan ng NPA para sa kanilang pansariling interes at paghahasik ng ligalig sa mamamayan. May karampatang parusa sa ilalim ng Batas at Hustisya ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang anumang paglabag dito.

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte

October 10, 2017
Press release

Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA

The Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) wishes to inform the public that the revolutionary movement has no connection with the following:

1. Jonel Sayno Alcanzo, alias “Bro” or “Jo”
2. Sammy Pacinos of Sitio Nagitin, Barangay Capakuan, Paracale
3. Saldy Rile, alias “Gigi”
4. Jose Gutierrez of Sitio Tidi, Barangay Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
5. Rodel Medinilla, alias “Caloy”, of Barangay Sta. Cruz, Jose Panganiban
6. Ronnie “Totoy” Archibedo of Barangay Alayao, Capalonga

These personalities are brigands and thieves operating in the municipalities of Jose Panganiban, Paracale and parts of Labo in Camarines Norte, Bicol, where they target small mining operations, businessmen and well-to-do citizens. Some of their cases are the following:

1. Discrediting the policy of the People’s Democratic Government on revolutionary taxes and posing as members of the New People’s Army
2. Drug trafficking
3. Armed robbery
4. Extortion and threats of kidnap and arson for those who do not comply

These criminal activities – which are against the iron discipline and the laws of the revolutionary movement – are, in fact, supported by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). The ACC has received reports that Sammy Pacinos is directly connected with the 9th ID,PA, as evidenced by his frequent visits to the division camp in Pili, Camarines Sur. Jose Guitierrez works directly with Pacinos. Medinilla and Archibedo are active CAFGU elements of the Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

The formation of paramilitary ang impostor groups are part of the AFP-PNP-CAFGU’s design to confuse the public and thus, hinder the unity and cooperation of the people. Military and pollice officials protect and supervise these criminal activities for their personal gain as well.

The People’s Democratic Government, as representative of revolutionary political power, has the right to levy taxes within its territory. These taxes are reasonable and are used for community services. No matter how hard the reactionary state agents try to discredit the revolutionary movement, the NPA, through genuine service as the true soldiers of the people, have already firmly established unity and cooperation with and among the people.

The ACC calls upon the people to be vigilant and critical when dealing with those who introduce themselves as members of the NPA. The NPA conducts its duties, not through violence and intimidation, but based on the level of political power of the masses. This means that progress in dealing with the middle forces is the result of rigorous advances in educating, organizing and mobilizing the people.

The ACC also encourages the public to inform the nearest NPA unit in their area regarding complaints against enemy state agents. Rest assured that complaints will be heard and acted upon, after thorough investigation.

The ACC warns those who are using the name of the New People’s Army for their personal gain and for sowing confusion and fear among the people. Punitive actions for violations will be carried out, as per the Law and Justice of the People’s Democratic Government.

Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte