Mensahe sa Pagtitipon ng mga Makabayang Kabataan sa Ika-45 Anibersaryo ng BHB

Pahayag sa pagtitipon sa Unibersidad ng Pilipinas
March 29, 2014
Benito Tiamzon
Senior CPP members
Communist Party of the Philippines
Ako at ang aking kabiyak ay labis na nagagalak na magbigay ng pagbati at kaunting ambag sa palitang kuro at paggunitang isinasagawa ng mga makabayang kabataan sa okasyong ito ng ika-45 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Dapat unawain at tamang pahalagahan ng mga makabayang kabataan ang kritikal na usapin ng digmang magsasaka. Kung wala nito, hindi maiintindihan ang maiinit na usapin sa peace talks, sa katayuan at prospects nito. Hindi maiintindihan ang kabuuang tinatahak at patutunguhan ng pakikibakang bayan tungo sa tunay na demokrasya at pambansang kalayaan, at sa gayon tungo sa tunay, makatarungan at matagalang kapayapaan.
Ang kapayapaan salungat sa pinalalabas ng rehimen at mga tagatambol nito ay hindi lamang sentimiento, kundi at ibayong higit, istrukturang sosyo-pulitikal na lulutas sa mga pundamental na suliranin ng lipunan. Naririyan ang tunay na pundasyon at nilalaman ng anumang negosasyon at kasunduang pangkapayapaan. Dito dapat sukatin ang ipinagmamalaking pinakahuling pinal na kasunduan sa gerang Moro. Dito rin dapat sukatin ang magkasalungat na tindig ng Goverment of the Philippines (GPH) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) tungkol sa peace talks. SA aming tingin, pundamental na kabuktutan ang kagustuhan ng naghaharing gobyerno na dapat tumigil sa pakikibakang bayan ang mga kalahok sa prosesong pangkapayapaan. Natural na gawi ng isang rebolusyonaryong kilusang pumasok sa negosasyong pangkapayapaan ang lumalaban habang nakikipag-usap. Ang paglaban at pakikipagnegosasyon ay maigkaiba ngunit parehong paraan lamang tungo sa paglutas sa mga ugat ng labanan.
Labis-labis ang kahirapan, pagsasamantala at pangaaping tinitiis ng masang magsasaka at ipa pang maralita sa nayon at lungsod na bumubuo ng malaking mayorya ng sambayanan. Ang mga panginoong maylupa, malalaking kumprador-burgis at mga monopolyong dayuhan ay hindi naglulubay sa sagad-sa-butong pagpiga sa lakas-paggawa at likas na yaman ng bansa. Kaya naman wala ring sawa ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa paglaban.
Marubdob naming hangad na ubos-kayang gagampanan ng mga makabayang kabataan ang pagpapanday ng walang patid na hanay ng makabayang pwersang magsusulong ng sulo ng pakikibaka mula isang yugto tungo sa susunod na mas mataas na yugto, mula isang henerasyon tungo sa susunod hanggang maging ganap ang paglaya ng bayan.
Mabuhay ang masang Pilipino!
Mapulang pagsaludo sa Bagong Hukbong Bayan sa Anibersaryo nito!