More battalion in Bukidnon, more calamities for the people

Press Statement | November 2, 2017
[Bisaya»]

The New People’s Army – North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) condemns the US-Rodrigo Duterte regime for deploying a new battalion of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in Southern Bukidnon this month.

It had been only two weeks since the 88th Infantry Battalion reached the old camp of the 8th IB in Maramag, Bukidnon, militarization had already intensified against the people and the revolutionary forces of the said area.

Despite with the vast plantations for ready-to-export products, of foreign corporate farmlands in the province, their expansion did not cease which will even ravage the agricultural lands. From here, infrastructure projects are setting down to build the Pulangui Dam–V and Maramag-Don Carlos Airport that will invite more foreign investments to the province, as anticipated by the bureaucrat capitalists.

According to reports, the Pulangi Dam-V will aggregate the rivers in Bukidnon and Cotabato and will clear the 40,000 hectares of forest, agricultural and ancestral lands in 22 barrios in the provinces of Bukidnon, Maguindanao and North Cotabato. 2,800 families of Matigsalog tribe in Kitaotao, Bukidnon and Tagabawas tribe in Cotabato will be affected of possible flooding of the said dam. More or less 6,700 families will also be affected with their livelihood, such as farming, fishing and small-scale mining of gold in the river. Overall, more than 800,000 residents from Maramag, Bukidnon, Moro communities in Liguasan Marsh and in Cotabato City, Maguindanao will be affected with this project, who are principally depend on the water from Pulangui river for their irrigation, fishing and other livelihood.

The Maramag-Don Carlos Airport will also convert hundreds of hectares of farmland as airfield. Despite of the fact that the province and region already experienced several calamities, such as floods, landslides and forest fires, Del Monte, Dole-Itochu, Sumifru, Davco and A. Brown did not cease of devastating even those declared by the Department of Environment and Natural resources (DENR) as watersheds and protected areas.

Hence, the current situation is very timely for the imposition of martial law in Mindanao and intensive offensives against the revolutionary movement and the armed resistance of the Moro, so they could lay more of their AFP troops and Lumad bandit groups in the ancestral lands. Hence, it is even more blatant that the mandate of the 88th IB, under the leadership of Lt. Col. Allan Ortal, is to defend the interest of the companies who were drooling to plunder the lands. In a time or two, we could anticipate the aggravating militarization, violation of people’s rights of the peasants and of the right to self-determination of the Lumad.

It has been more blatant to the people that the US-Duterte regime’s plot was just to hasten the establishment of pro-imperialist infrastructures through his “Build, Build, Build,” in order to submit the resources and labor forces of the country to his bosses such as the US, China and other superior foreign countries. Military oppression aims nothing, but to exploit the life of the toiling masses.

As response to this, armed and unarmed resistance will surely reciprocate the said objective of the 4th Infantry Division. The NPA-NCMR is in its favorable political and moral position to put the armed aggression of the said battalion into complete failure, may it be anywhere in the province or anytime they want to.

The encroachment of these giant foreign companies will intensify the resistance that the people of Bukidnon have been waging. They grasped with them the heroic and militant tradition of resisting and persevering for more than four decades, even before late President Marcos imposed martial law on 1972. The 88th IB and the AFP organization as a whole should always remember that the NPA strengthen, expanded and became triumphant within the 48 years of its being because of the fascist and repressive system that had been the oppressed and exploited masses’ daily meal. #

Ka Malem Mabini
Spokesperson
NPA-NCMR


Press Statement | Nobyembre 2, 2017

Dugang batalyon sa Bukidnon, dugang katalagman

Gikundena sa New People’s Amy – North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) ang laraw sa rehimeng US-Rodrigo Duterte sa pagbubo niini og bag-ong batalyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Southern Bukidnon niining bulana.

Mag-duha ka semana pa lang sukad makaabot sa daang kampo sa 8th IB sa Maramag, Bukidnon ang 88th Infantry Battalion, wala’g-tuo na ang militarisasyon nga nasinati sa katawhan ug rebolusyonaryong pwersa sa maong lugar.

Taliwala sa nagbanig nga mga plantasyon sa mga langyaw nga korporadong umahan sa probinsya alang sa produktong pang-eksport, wala pa gihapo’y paglurang ang ilang pagpalapad nga nagaligis sa mga yutang agrikultural nga gitamnan sa pagkaon. Lambigit niini, nag-atang nga makaplastar ang mga proyektong imprastruktura sama sa Pulangui Dam-V ug Maramag – Don Carlos Airport nga maoy gilaoman sa mga burukrata kapitalista nga maoy moimbita og dugang pang mga langyaw’ng tigpamatigayon pasulod sa probinsya.

Magkutay ang proyektong Pulangui Dam-V sa mga suba sa Bukidnon ug Cotabato ug gikataho kining mohawan sa 40,000 ka ektaryang kalasangan, yutang agrikultural ug ansestral sa 22 ka mga baryo sa mga probinsya sa Bukidnon, Maguindanao ug North Cotabato. Mokabat sa 2, 800 ka pamilya sa tribung Matigsalog sa Kitaotao, Bukidnon ug tribung Tagabawas sa Cotabato ang mamahimong malunupan sa tubig gikan sa maong dam.

Mokabat sa 6,700 ka pamilya ang mamahimong maapektohan ang panginabuhian, sama sa pagpanguma, pagpangisda ug pagbiling-biling og bulawan kilid sa suba. Suma-total, mokabat sa kapin 800,000 ka mga lumulupyo gikan sa Maramag, Bukidnon padulong sa mga Moro nga komunidad sa Liguasan Marsh hangtud na sa syudad sa Cotabato sa Maguindanao ang maapektuhan niini nga proyekto nga nagsandig sa tubig gikan sa suba sa Pulangui alang sa ilang irigasyon, pangisdaan ug uban pang panginabuhian.

I-kumbert usab sa Maramag-Don Carlos Airport ang gatusan ka ektaryang umahan aron matukuran og tugpahanan. Bisan kung nakasinati na og mga kalamidad ang probinsya ug rehiyon tungod sa mga pagbaha, pagdahili sa yuta ug pagkasunog sa mga kalasangan, walay paglurang ang mga kompanya sa Del Monte, Dole-Itochu, Sumifru, Davco ug A. Brown sa pagtandog bisan sa gilatid sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga mga watersheds ug protected areas.

Busa, haom ang pagkakarong kahimtang sa balaod-militar sa Mindanao ug mas gipasubsob nga opensiba batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa armadong pagdepensa sa mga Moro nga yak-an og daghang mga tropa sa AFP ug mga sulugoon nilang bandidong grupong mga Lumad ang mga yutang ansestral. Busa, hilabihan ka tataw nga ang nag-unang mandato sa 88th IB, ubos ni Lt. Col. Allan Ortal, mao ang pagpanalipod sa interes sa mga kompanyang naglaway nga kawkawon ang maong mga kayutaan. Sa duol nga umaabot, laoman ang mas kaylap nga militarisasyon, paglapas sa katungod-tawo sa mga mag-uuma ug pagyatak sa katungod alang sa kaugalingong paghukom sa mga Lumad.

Labing nahimong tataw lamang ngadto sa katawhan ang mga laraw sa rehimeng US-Duterte nga dali-dalion ang pagtukod niining mga maki-langyaw’ng proyekto, pinaagi sa “Build, Build, Build,” aron itugyan ang bahandi ug kusog-pamuo sa nasud ngadto sa iyang among Estados Unidos, China ug uban pang gamhanang nasud. Walay laing tinguha ang pagpangdaug-daog militar, kundili labaw pang pagpahimulos sa kinabuhi sa masang nilupigan.

Isip tugbang niini, malaoman nga pagatagbuon sa armado ug dili-armadong pagsukol ang maong laraw sa 4th Infantry Division. Ang NPA – North Central Mindanao anaa sa tukmang pulitikanhon ug moral nga posisyon sa pagpakyas sa armadong pagpangatake sa maong batalyon, asa mang bahin sa probinsya ug unsa mang orasa niini gustuhon.

Ang pagpanghasmag sa higanteng mga langyaw’ng kampanya labaw lang nga mopadilaab sa pagsukol nga nasugdan na sa katawhan sa Bukidnon. Gihawiran nila ang mabayanihon ug palaban nga tradisyon sa pagsukol ug paglahutay sulod na sa kapin upat ka dekada sa wala pa gipakanaog ni Presidente Marcos ang balaod militar kaniadtong 1972. Angay timan-an sa 88th IB ug sa tibuok organisasyon sa AFP nga milig-on, milapad ug nagmalampuson ang NPA sulod sa 48 ka tuig tungod sa pasismo ug mapanumpoong sistema nga sa adlaw-adlaw nahimo nang kinaon sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan. #

Ka Malem Mabini
Tigpamaba
NPA-NCMR