NPA-NCMR: lauds disarmament of a usurer; condemns AFP’s fake news

PRESS STATEMENT
September 20, 2017
[Bisaya»]

The New People’s Army – North Central Mindanao lauds the Mt. Kitanglad Sub-Regional Command – New People’s Army in their successful disarmament against LitoyMarabe, a usurer in Bukidnon and on the other hand, condemns the fake news promulgated by the 8th Infantry Battalion, Philippine Army.

On September 9, 2017, 8:30 AM, Red fighters dis-armed Marabe, with his private security guards, in Barangay Tugaya, Valencia city, Bukidnon. This operation was coinciding to Marabe doing his lending activities to the workers of SUMIFRU Company. Seized from the said action were an M16 rifle (M4), a .45 caliber pistol, a VHF radio and a handcuff.

According to reports from the NPA in Mt. Kitanglad, Marabe is a big-time usurer and the owner of Asian Hills Bank. Marabe have had been afflicting small businessmen, workers and farmers through his Micro-finance loan, a lending scheme. He pretended that he had been helpful to those who were lending from him, through a low interest rate per month, yet with countless deductions and beguile calculations. Hence, this action answers the demand of the masses and serves as a warning, not only to the Marabe family, but as well as to the oppressive businessmen and usurers who’s afflicting the people.

On the same day, around 6:00 AM, the 8th IB PA, under the supervision of 2nd Lt. Patricio and 1st Lt. Hernandez, once again promulgated their fake news that there was an encounter between them and the NPA in Purok 1, Magsaysay, Quezon, Bukidnon and they “seized three long firearms after the 10-minutes encounter.” But according to the NPA unit in South Central Bukidnon Sub-Regional Command, there were no NPA fighters operating in the said place on that day, but only residents and farmers who were in their farmlands. The NPA even warned the soldiers not to fire their guns indiscriminately since there are several women in the community who just gave birth.

Prior to this incident, August 23, 2017, 6:00 AM, this similar AFP unit conducted a combat operation in Purok 9, Kiburiao, Quezon, Bukidnon and fired indiscriminately to the farmers who were planting that time. As their usual deed, the AFP immediately propagated this incident as an encounter between the NPA. After the incident, they then arrested two farmers, Ruel and Erick Callot, and forced them to claim the bombs which were taken by the soldiers in a hut, 200 meters from the house of the captive.

These situations further intensified the anger of the people and of the revolutionary movement, for the felonious military seemingly used US-Duterte’s martial law as license to their roughshod military operations in the countryside which gravely affect the livelihood and violate the people’s rights of the people.

Hence, we reiterate our demand to the people to be open-minded and discern the events in our society, if the propaganda of those whom we identify as leaders of the country are truly serving the interest of the people. More than ever, we must oppose the devious intention of the US-Duterte regime of prolonging the imposition of martial law and of the possibility of extending this to the entire country so he could flawlessly implement his OPlanKapayapaan, which is a counter-insurgency program that targets to exterminate the legitimate people’s struggle against the oppressive and exploitative system, yet has no plans for continuing the peace talks with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP); OPlanTokhang, which only aims against small and ordinary drug-users, yet has no concrete programs for rehabilitation and livelihood to the victims; and his war-against terror, which whipped-up a Maute-ISIS scare to justify the direct intervention of foreign countries, especially US, in the country’s internal contradictions yet has not given any consideration to the legitimate demands of the Moro people’s right to self-determination. ###

Reference,

Ka. Malem Mabini
Spokesperson
NPA-NCMR


PRESS STATEMENT
20 September 2017

NPA-NCMR:pagdis-armasausurero, gipasidunggan;fake newssa AFP, gipanghimaraot

GIPASIDUNGAN SA New People’s Army – North Central Mindanao (NPA-NCMR) ang Mt. Kitanglad Sub-Regional Command – New People’s Army sa ilahang malampusong operasyong dis-arma batok sa usa ka dakong usero sa Bukidnon nga si Litoy Marabe ug sa pikas bahin, gipanghimaraot ang gipakaylap nga fake news sa 8th Infantry Battalion, Philippine Army.

Kaniadtong Setyembre 9, 2017, 8:30 sa buntag, gidis-armahan sa mga Pulang manggugubat si Marabe, uban saiyang pribadong security guard, sa Barangay Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Atol kini sa dihang nagpahigayon kini sa iyang aktibidad nga pagpautang ngadto sa mga mamumuo sa kompanyang SUMIFRU. Nakuha sa maong aksyon ang usa (1) ka ripleng M16 (M4), usa (1) ka .45 caliber, usa (1) ka VHF radio ug usa (1) kaposas.

Sa taho sa NPA sa Mt. Kitanglad, usa ka dakong usurero ug tag-iya sa Asian Hills Bank siMarabe. Dugay na kining nagpa-antos sa mga gagmay’ng negosyante, mamumuo ug mag-uuma pinaagi sa iyang Micro-finance loan, nga usa ka eskimang pautang. Nagpa-aron-ingnon kini nga nagatabang sa mga naga utang sa iyaha pinaagi sa ubos nga interes matag bulan, apan didto gina-igo sa daghang deduction ug lipat-lipat nga mga kwentada. Busa, ang maong aksyon nagtubag sa dugay na nga gipangayo sa mga masa ug nagsilbi kining pahimangno, dili lang sa pamilyang Marabe, apan ngadto sa uban pang mapahimuslanong negosyante ug ususero nga hilabihang nagpaantos sa katawhan.

Sa susamang adlaw, sa may alas 6:00 sa buntag, subli na usab nag pagarpar og fake news ang 8th IB PA, ilalom sa pagdumala ni 2nd Lt.Patricioug 1stLt.Hernandez, nga adunay nahitabong engkwentro tali kanila ug sa NPA didto sa Purok 1, Magsaysay, Quezon, Bukidnon ug “nakakuha og tulo ka tag-as nga armas human sa 10 ka minutos nga panagsangka.” Apan sumala sayunit sa NPA nga nahiluna sa South Central Bukidnon Sub-Regional Command (SCBSRC-NPA), walay unit sa NPA nga nag-opereyt niadtong adlawa sa naasoy’ng lugar, hinuon mga residente ug mga mag-uuma lamangang anaa sa ilang kaumahan. Gani, ilapang gisaway ang mga sundalo nga dili magpataka og pabuto tungod kay adunay daghang bag-ong nanganak sa maong komunidad.

Sa wala pa kini, kaniadtong Agosto 23, 2017, alas 6:00 sa buntag, nagpahigayon kining maong yunit sa kasundaluhan og operasyong kombat sa Purok 9, Kiburiao, Quezon, Bukidnon ug gipabuthan ang mga mag-uuma nga nagpugas ni adtong higayona. Susama sa ilang naandan, gibalita dayon sa AFPang maong engkwentro nga tali kuno kanila ug sa NPA. Human sa maong panghitabo, gidakop nila ang duha ka managsuong mag-uuma nga silang Ruelug Erick Calolot ug pugsanong gipaangkon sa ilaang mga bomba nga nakuha sa mga sundalo sa payag, 200 metros ang gilay-on gikan sabalay sa dinakpan.

Kining maong kahimtang samot nga nagpasilaab sa ka suko sa katawhan ug sa rebolusyunaryong kalihukan, sa nahimong lisensya sa berdugong militar ang Martial Law sa rehimeng Us-Deterte sa ilahang paturagas nga operasyong militar sa kabukiran nga hilabihang nakaapekto sa panginabuhian ug nakayatak sa katungod-tawosa katawhan.

Busa, subli kaming nanawagan sa tanang katawhan nga ablihan ang maayong panghuna-huna ug maniid sa tinuod nga nahitabo sa atong katilingban, kung ang mga gipagarpar ba niining giila natong mga lider sa nasud tinuod banga naga-alagad sa interes katawhan. Labaw sa tanang, angay natong batukan ang dautang laraw sa Rehimeng US-Duterte nga ipadugay pa ang imposasyon sa martial law ug mahimong ipakaylap pa kini satibuok nasud aron mapatuman ang iyang Oplan Kapayaan, nga usa ka kontra-insurhensiyang programa nga naga target pagpuo sa lehitimong pagsukol sa katawhan batok sa mapahimuslanon ug madaug-daugong sistema, apan walay plano nga ipadayon ug ipatuman ang hisgutanang kalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP); Oplan Tokhang, nga nagpunting lamang sa gagmayugyanongdurogistaapanwal aykongretong programa nga rehabilitasyon ug kapanarbahoan sa nalambigit niini; ug gyerabatok-terorismo, ngakunohay”multosaMaute-ISIS” aron mahatagan og katarungan ang direktang pagpanghilabot sa langyawng nasud, ilabina sa US, sa internal nga panagbangi sa nasud samtang wala man usab ginatagad ang lehitimong demanda sa katawhang Moro alang sa katungod sa kaugalingong paghukom. ###

Alang sa Nasudnong Rebolusyonsa Katawhan,

Ka. Malem Mabini
Tigpamaba
NPA- NCMR