Paggunita at Pagpupugay kay Ka Roger itong ika-47 taon ng Pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan

Sa pagdiriwang nitong ika-47 taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan(BHB), nais kong ipaabot ang taas-kamaong pagpupugay sa lahat ng mga pulang kumander at mandirigma, at mga nabuwal na bayani at martir ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Itong Marso 29, 2016, kaisa ako sa maraming nagbibigay ng taimtim na paggunita at pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Roger (Gregorio Rosal), dahil sa maningning na kasaysayan ng kanyang buhay at pakikibaka hanggang sa kanyang dakilang kamatayan at pagiging isang huwarang bayani ng rebolusyonaryong kilusan. At muli nating sinasariwa ang mga ginintuang aral na naging ambag niya sa pagsusulong ng digmang bayan.

Kaming mga bilanggong pulitikal, sampu ang mga nakakilala kay Ka Roger, ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at buong pambansa demokratikong rebolusyonaryong kilusan, at ang malawak na mamamayang nagtataguyod sa kasalukuyang sumisigabong digmang bayan… tayo ay nakikisa at kalahok ngayon sa paggunita at pagpupugay sa kadakilaang deka-dekadang itinaguyod ni Ka Roger ng lubos na paglilingkod sa mamamayan at mga rebolusyonaryong simulain hanggang sa kamatayan.

Mahalaga sa paggunita kay Ka Roger ang maikling pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng kanyang buhay at pakikibaka, upang makahalaw mula sa mga ito ng mga gintong aral.

Sa bayan ng Ibaan, Batangas isinilang si Ka Roger. Sa kanyang kabataan, naging modelo siya ng kasipagan at tiyaga sa mga gawain at sa pagtulong sa mga magulang. Magkasabay na binalikat niya ang paghahanap-buhay para sa pamilya at ang pag-aaral. Isa siyang kabataang puno ng sigla na madaling naging bukas ang isip sa pagtanggap ng mga bagong pananaw nang may kalaliman at nagkaroon ng paninindigan nang may katatagan, kaya mabilis niyang naisa-isip ang impluwensya ng malawak at malakas na kilusang masa at aktibismo ng kabataan, at ang pag-aaral at seryosong pagsasabuhay ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino.

Dahil dito, nag-aaral pa siya sa kalunsura’y mabilis at bukal sa loob niyang tinanggap ang pangangailangang magrebolusyon, at ang pagbibigay-diin sa mga rebolusyonaryong gawain sa kanayunan. Sa maagang bahagi ng dekada ’70, napabilang si Ka Roger sa yunit ng BHB sa katatatag na hangganan ng Quezon-Bicol Zone (QBZ). Mabilis ang naging pag-angkop niya sa mahirap at mapanganib na sitwasyon ng kanyang bagong pagkilos. Seryoso at masaya niyang hinarap ang paglilingkod sa masang magsasaka sa pagsusulong at pagpapalawak ng armadong rebolusyon laban sa paghahari ng Imperyalismo at Pyudalismo na noon ay buong dahas na kinakatawan ng Diktadurang US-Marcos.

Dibdiban siyang tumulong sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa, sa pagtatatag ng malawak na base ng digmang bayan, sa pagsusulong ng minimum hanggang maksimum na antas ng rebolusyong agraryo at sa pagpapalakas ng mga yunit ng BHB at sandatahang pakikibaka.

Bago siya lumipat sa iba pang bahagi ng Timog Katagalugan, nakaipon na ng maraming solidong karanasan at aral si Ka Roger sa pagbubukas at pagpapatatag ng mga larangang gerilya, sa pagbubuo ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, sa mga taktika at teknika sa pakikidigmang gerilya, at sa iba pang mga rebolusyonaryong gawain.

Sa maraming pagkakataon, napatunayang wasto ang kanyang mga naging pag-angkop sa mga aktibong depensa sa harap ng malalaking operasyon at kampanyang militar ng kaaway. Kapag malinaw namang tiyak ang lamang at tagumpay ng mga rebolusyonaryong pwersa, matapang siyang lumalahok at namumuno sa mga taktikal na opensiba.

Naging matagumpay ang pamumuno niya sa iba’t ibang larangan ng gawain sa armadong pakikibaka sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Malaki ang naitulong niya sa kagyat na pag-aayos ng ilang dating naging maling linya sa mga rebolusyonaryong gawain doon.

Sa kalaunan, naging malaki ang naipong mga ambag niya sa rebolusyonaryong pagkilos sa kabuuan ng Timog Katagalugan, at naging isang posteng kadre roon. Iniukol ni Ka Roger ang kanyang talino at lakas para makatulong nang lubos sa mabilis na pagsusulong ng kilusang masa at armadong pakikibaka sa buong rehiyon.

Si Ka Roger ay naging huwaran sa katapangan at katatagan sa rebolusyunaryong paninindigan. Mula nang siya’y nagpasyang pumaloob sa lihim na kilusan at armadong pakikibaka, walang mabibigat na suliranin, sakripisyo, panganib sa buhay, gawain at maging sa pamilya ang nakaapekto sa kanyang rebolusyunaryong adhikain at pagkilos. At sa pagdami ng naipong tagumpay at karanasan ni Ka Roger, nanatili siyang madaling lapitan ng masa, ng mga kasama at sinumang may nais isangguning suliranin o mungkahi.

Maluwag na tinanggap ni Ka Roger ang tungkulin, noong una, bilang tagapagsalita ng Panrehiyong Kumand sa operasyon ng Timog Katagalugan, at, kasunod, bilang Pambansang Tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ito, kahit pa tiyak niyang magiging target siya ng puspusang pagtugis ng kaaway.

Si Ka Roger ay mapagkaibigan, mapagkasama at masayahin. Sa kanyang masipag na pagsisilindro, paggigitara at pag-aawit na madalas sinasabayan ng mga biro at patawa, nababawasan ang mga nararamdamang pagod at puyat ng mga kasama… dahil sa mahahabang lakad, at mabibigat na mga gawain. Masipag din siya sa pagtuturo sa mga bagong kasama kung paano magsaing nang di nahihilaw ang kanin para sa isang kumpanyang gerilya, at kung papaano ang tanging tamang pagluluto ng kapeng barako ayon sa mga Batangueno. Mabilis siyang nakaangkop sa iba’t ibang katangian at ugali ng iba’t ibang tao — matanda, kabataan, o bata man; babae o lalaki man; beteranong kadre o bagong pwersa man, popular na announcer o masa man. Si Ka Roger ay minahal ng organisadong masa, naging bantog sa mamamayan, at kilabot sa mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila.

Si Ka Roger ay mabuti at mabait na ama. Sa kabila ng mahirap na kalagayan ng kanyang mga anak — na pawang lumaki na hiwalay sa magulang — naituro niya ang tamang direksyon ng buhay na nagmamahal sa kapwa-tao at paglilingkod sa sambayanan. Mas madalas na magkakahiwalay man sila, naitatag niya ang isang rebolusyunaryong pamilya sa loob ng kilusan.

Ka Roger, ikaw ay isang huwarang rebolusyunaryong lider na tumangan sa wastong pananaw at mahigpit na paninindigan, huwaran sa disiplina at sa iyong mahusay at walang pagod na paglilingkod sa sambayanan.

Ka Roger, hindi ka na namin muling makikita dahil sa iyong pagpanaw noong ika-21 ng Hunyo 2011 mula sa iyong naging matindi at matagal na inindang karamdaman. Subalit ang iyong mga ginintuang halimbawa at mga aral sa buhay at pakikibaka ay patuloy na nakatanim sa aming mga puso at isip. Magsisilbi ang mga iyon bilang pundasyong bato sa aming matatag na rebolusyunaryong paninindigan.

Mahal ka namin, at palagi ka naming maaalala, Ka Roger!

Tirso “Ka Bart” Alcantara
Bilanggong Pulitikal
at Konsultant Pangkapayapaan
ng National Democratic Front of the Philippines,
at iba pang mga Bilanggong Pulitikal
sa Camp Bagong Diwa