Tagging the revolutionaries and progressives as terrorists is a ploy to widen the road for imperialist aggression, repression and exploitation and create conditions for the nationwide imposition of martial law

Press statement |26 November 2017 | Bisaya»

Photo: CNN Phil

After pronouncing the CPP-NPA-NDFP as terrorist organizations, GRP president Rodrigo Duterte subsequently fulfils the US imperialist’s objective to ruin the GPH-NDFP peace negotiations. In doing so, Duterte guarantees the escalation of US military intervention and stiffening of the US extensive domination over the Philippines.

Duterte obstinately detest the revolutionary struggle that he accuses as an act of terrorism. But he is imprudent and quiet on the transgressions of his US imperialist masters who are the real and most powerful terrorist. The US incessantly carries out wars of aggression and exploits billions of people of the third world and other parts of the globe.

Incriminating the democratic mass movement, militant organizations, and social activists to terrorism is a key policy of the US war on terror and anti-terrorists laws that Duterte has to abide. Demonizing and attacking the revolutionary and progressive organizations and individuals is a ploy to widen the road for imperialist aggression, repression and exploitation. Besides, Duterte’s tactical objective in making this is to create a systematic condition for the nationwide imposition of martial law.

With martial law, the reactionary ruling class will be more flagrant in employing the military and police forces to suppress the struggles of the Filipino people for land, fair wages and better living conditions.

Since the declaration of martial law in Mindanao, the AFP and PNP has launched vicious all-out attacks against the people and their revolutionary forces.

In Far South Mindanao, huge multinationals Dole and Sumifru employ the AFP and PNP to ensure their unrelenting land grab. Military operations are also intensified in Lumad and peasant communities opposing large-scale mining. The bourgeois comprador−landlords such as Consunji, Cojuangco-Ang, Tan and Alcantara-Dominguez also employ military and paramilitary forces to secure their properties and big businesses. Particularly in Sultan Kudarat, Consunji hires the Marine, Army and CAA forces to execute activists and residents who are against his environment destructive businesses and land monopoly.

Victims of extrajudicial killings perpetrated by state agents continue to increase in number. More and more civilian masses experience grave threat, and thousands of individuals were displaced by AFP bombardments in Sultan Kudarat and other parts of the region.

Imposing martial law would further isolate the Duterte regime from the people that would eventually lead to its downfall. History has proven that in the face of Marcos’s martial law, the necessity of waging revolutionary armed struggle becomes stronger because it is the most effective way of resisting the fascist military rule and in defending the people’s democratic rights. The victories of the revolutionary armed struggle will inspire the people to wage greater struggles.

The Filipino people will hold the US-Duterte regime directly responsible for all the abuses perpetrated by the military and police under his militarist rule. They will carry out intensified protests and mass actions across the country to overthrow this rotten fascist regime.

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR


Sulat pamahayag

26 Nobyembre 2017

Pag-ilang terorista ang mga rebolusyonaryo ug mga progresibo pakana aron paluagan ang dalan sa imperyalistang pagpanulong, pagpanumpo ug pagpahimulos ug pagmugna og kundisyon alang sa nasudnong pagpahamtang og martial law

Photo: CNN Phil

Human nga ginganlan ni GRP president Rodrigo Duterte ang CPP-NPA-NDFP isip teroristang mga organisasyon, sunod dayon niyang gituman ang tinguha sa imperyalistang US nga pahugnoon ang GPH-NDFP peace negotiations. Sa paghimo niini, gigarantiya ni Duterte ang pagpakusog sa militar nga pagpanghilabot sa US ug pagpalig-on sa malukpanong pagdomina sa US sa Pilipinas.

Hilabihang gikasilagan ni Duterte ang rebolusyonaryong pakigbisog nga giakusahan niyang teroristang binuhatan. Apan mapasagaron siya ug wala’y timik sa mga kalapasan sa iyang amo nga imperyalistang US nga maoy tinuod ug labing gamhanan nga terorista. Ang US walay puas nga nagalunsad og mga gubat pagpanulong ug nagapahimulos sa binilyong katawhan sa ikatulong kalibutan ug sa uban pang bahin sa kalibutan.

Ang paglambigit sa demokratikong kalihukang masa, mga militanteng organisasyon ug mga katilingbanong aktibista ngadto sa terorismo usa ka yawing palisiya sa war on terror sa US ug mga kontra-teroristang balaod nga kinahanglang tumanon ni Duterte. Ang pagpasangil og dautan ug pag-atake sa mga rebolusyonaryo ug progresibong organisasyon ug indibidwal usa lamang ka pakana aron paluagan ang dalan sa imperyalistang pagpanulong, pagpanumpo ug pagpahimulos. Ingon man, ang taktikal nga tumong ni Duterte sa paghimo niini mao ang pagmugna og sistematikong kundisyon alang sa nasudnong pagpahamtang og martial law.

Pinaagi sa martial law, mas dayag nga gamiton sa reaksyunaryong nagharing hut-ong ang mga pwersa sa militar ug pulis aron buntogon ang mga pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa yuta, makatarunganong suholan ug maayong kahimtang sa pamuyo.

Sukad nga gipahamtang ang martial law sa Mindanao, gipatuman sa AFP ug PNP ang labihan ka bangis nga larga-todong pagpangatake sa katawhan ug sa ilang mga rebolusyonaryong pwersa.

Sa Far South Mindanao, gigamit sa mga dagkung mga multinasyunal nga Dole ug Sumifru ang AFP ug PNP aron sigurohng magpadayon ang pagpangilog nila og yuta. Subling gipakusgan sab ang mga operisyong militar sa mga komunidad sa mga Lumad ug mag-uumang nagakontra sa large-scale mining. Gigamit sab sa mga kumprador burgis−agalong yutaan nga sama nila ni Consunji, Cojuangco-Ang, Tan, ug Alcantara-Dominguez ang pwersang militar ug mga paramilitar aron mobantay sa ilang mga kabtangan ug dagkung negosyo. Partikular sa Sultan Kudarat, gigamit ni Consunji ang mga pwersa sa Marines, Army ug CAA aron ihawon ang mga aktibista ug yanong molupyo nga nagakontra sa iyahang makadaut sa kinaiyahan nga mga negosyo ug pagmonopolyo sa kayutaan.

Nagkadaku ang ihap sa mga biktima sa ekstrahudisyal nga pagpamatay nga hinimoan sa mga ahente sa estado. Nagkadaghan ang mga masang sibilyang nga nakaagom og grabeng pagpanghulga, ug liboan ka mga indibidwal ang nangadislokar sa paturagas nga pagpamomba sa AFP sa Sultan Kudarat ug uban pang mga dapit sa rehiyon.

Ang pagpahamtang og martial law labaw pang mopahimulag sa rehimeng Duterte sa katawhan ug sa ngadto-ngadto mopaingon sa pagkahugno niini. Napamatud-an na sa kasaysayan nga sa kahimtang sa martial law ni Marcos, mas mitataw ang panginahanglan sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog tungod kini lamang ang labing epektibong pamaagi aron suklan ang pasismo sa estado ug aron panalipdan ang mga demokratikong katungod sa katawhan. Ang mga kadaugan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog maoy modasig sa katawhan nga mopasiugda og mas malukpanon pa nga mga pakigbisog.

Panubagon sa katawhang Pilipino ang rehimeng US-Duterte isip direktang responsable sa tanang mga pagpang-abuso sa militar ug pulis ilalom sa iyang militar nga paghari. Mohipahigayon ang katawhan og labing kusganon nga mga protesta ug mga aksyong masa sa tibuok nasud aron palagpoton kining dunot nga pasistang rehimen.

Ka Efren Aksasato
Tigpamâbâ, NDF-FSMR