West Cagayan report tungkol sa ceasefire

Nagpapatuloy ang presensya ng combat troops ng 17th IBPA sa mga baryo/bayan ng Cagayan sa gitna ng unilateral declaration ng ceasefire ni Duterte noong July 25 at sa sumunod pang mga unilateral declarations ng NDFP/GRP

  • July 27 – pumasok ang RPSB sa Sta. Margarita, Baggao
  • August 22 – nagkumandong pumasok ang isang yunit ng 17th IB sa So. Tangilo, Barangay Sicalao, Lasam at tumungo sa kagubatang bahagi ng So. Magatalon, Brgy. Calasitan, Sto. Nino para magsagawa ng pagsasanay. Sa kanilang pagpasok ay may nakakita sa kanilang taumbaryo. Habang nasa kagubatan ng So. Magatalon ay naririnig ng ilang mga masang Agay ang kanilang tuluy-tuloy na pagpapaputok.
  • August 29 – nakita muli ng taumbaryo ang mga armadong sundalo sa masukal na bahagi ng Brgy. Balanni, Sto Nino.
  • Sept 2 -4 – pumasok ang 60 tropa ng 17th IB-RPSB-CAFGU sa So. Mauanan, Brgy. Iluro, Rizal. Nanatili sila sa may cellsite ng globe. Ayon sa paniktik ng hukbo, ito ay strike operation bilang reaksyon sa naipaabot sa kanilang presensya ng isang yunit ng NPA (Danilo Ben Command) sa erya.