Posts

Pag-anunsyo ng unilateral na deklarasyon ng 7-araw na tigil-putukan

Simula 12:01, hatinggabi ng Agosto 21 hanggang 11:59 hatinggabi ng Agosto 27,ihihinto ng buong New People’s Army at mga unit ng milisyang bayan ang lahat ng opensibong operasyon laban sa AFP, PNP, CAFGU at iba pang paramilitar. Ito ay upang suportahan ang muling pagbubukas ng pormal na usapang pangkapayapaan.

Bukas ang NPA na magkaroon ng mas mahaba pang ceasefire kung ideklara ito ng pamunuan ng PKP at NDFP kasabay ng gubyernong Duterte kaakibat ng pagpapalaya ng lahat ng mga bilanggong pulitikal at para itulak ang pagpapabilis ng negosasyong pangkapayapaan ng NDFP at GRP.

Ikinagagalak ng mga Pulang mandirigma ang pagpapalaya sa mga NDFP consultants. Mabilis na kumalat dito sa kanayunan ang balita ng kanilang paglaya. Binabati namin si GRP President Duterte sa kanyang mga hakbangin na tupdin ang mga obligasyon ng GRP sa ilalim ng JASIG upang bigyang-daan ang peace negotiations. Malugod na sasalubungin ng NPA at mga rebolusyonaryong pwersa ang kanyang mga positibong hakbangin.

Kahit alam nating hindi madali ang pagkakamit ng kasunduan sa pagitan ng gubyernong Duterte at NDFP, umaasa kaming maging bukas ang dalawang panig para sa interes ng mamamayan. Umaasa na ang magkatuwang na pagpupunyagi ng NDFP at ng GRP sa ilalim ni Duterte ay magkakamit ng wala pang kapantay na mga pagsulong sa usapang pangkapayapaan.